Wie we zijn

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensenrechten zijn de meest fundamentele rechten die ieder mens ter wereld heeft. Deze rechten garanderen ieders vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid. Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen. Aanvankelijk voerde Amnesty vooral actie tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de privé-sfeer, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van economische, sociale en culturele rechten (ESC-rechten) onder Amnesty’s mandaat. ESC-rechten zijn mensenrechten die de minimumvoorwaarden voor een menswaardig bestaan garanderen. De zes basisrechten zijn het recht op voedsel, op water en sanitatie, op gezondheid, huisvesting, werk en onderwijs.

Amnesty Apeldoorn bestaat al 45 jaar. Zij ontwikkelt activiteiten waaraan zoveel mogelijk inwoners in de regio kunnen deelnemen. Wij verzorgen onder andere schrijfavonden en -abonnementen, geven lessen op scholen en staan regelmatig met een kraam op het Raadhuisplein of in de Oranjerie waar Amnesty-artikelen worden verkocht en voorbijgangers petitielijsten kunnen tekenen. Verder is er ieder jaar op 10 december een grote fakkeltocht en schrijfavond in het gemeentehuis in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Deelname aan de werkgroep staat open voor iedereen. Op deze website vindt u de nodige informatie over onze werkgro